Privacy- en cookieverklaring

Christelijk Mannenkoor Lelystad, gevestigd te Lelystad is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.chrmannenkoorleystad.nl; Postadres:Birdielaan 97, 8241 AX Lelystad; telefoon: +31 320 26 04 48
Tom van der Wekken is de Functionaris Gegevensbescherming van het Christelijk Mannenkoor Lelystad. Hij is te bereiken via contact@chrmannenkoorlelystad.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Christelijk Mannenkoor Lelystad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Inschrijfdatum
 • Zangpartij
 • Foto koorlid

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Christelijk Mannenkoor Lelystad verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Christelijk Mannenkoor Lelystad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw contributiebetaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Onderling meeleven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Christelijk Mannenkoor Lelystad maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Christelijk Mannenkoor Lelystad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de hierboor genoemde gegevens: zolang de vereniging bestaat worden de gegevens van leden en oud-leden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Christelijk Mannenkoor Lelystad verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies die wij gebruiken
Christelijk Mannenkoor Lelystad gebruikt geen cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Christelijk Mannenkoor Lelystad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@chrmannenkoorlelystad.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Christelijk Mannenkoor Lelystad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Christelijk Mannenkoor Lelystad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@chrmannenkoorlelystad.nl.

Copyright 2015 Christelijk Mannenkoor Lelystad. | Website door PolyTek